M14   18,50€
CHIRASHI ANGUILLE
M15A   13,50€
CHIRASHI ASSORTIEMENT
M15B   13,00€
CHIRASHI THON ET SAUMON
M15C   14,50€
CHIRASHI THON
M15D   12,50€
CHIRASHI SAUMON
M15E   12,00€
CHIRASHI VEGETARIEN
M15F   13,50€
CHIRASHI TARTARE SAUMON